Zásady ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

• Prevádzkovateľom Muller a Mullerova, s.r.o., IČO 36537853, so sídlom Novozámocká 232/ZA, 95112 Ivanka pri Nitre

• Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

2. Prevádzkovateľ e-shopu www.muller-mullerova.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679;

4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar.

5. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov

• za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

 

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

i. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);

i. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

ii. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu:

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu trvania záručnej doby na tovar.

2. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.

 

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétneho produktu Prevádzkovateľa.

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru.

6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;

b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;

c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;

d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;

e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;

f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;

g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;

h) právo na odvolanie súhlasu.

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na

adrese ochranaosobnychudajov.mm@gmail.com.

3. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

4. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom listu s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

 

V. Záverečné ustanovenia

1. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

2. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.